HOME - Algemene voorwaarden

  • 0 Product(en) € 0,00

    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

nl fr en

Algemene voorwaarden

Welkom tekst

Identiteit van de verkoper
Euroffice NV
Maatschappelijke zetel: Groot Veerle 6 - B-2960 Sint Lenaarts
Correspondentieadres : Postbus 43 - Gemeentelaan 53 - 2381 Ravels

tel. vanuit Nederland 0032 477 82 15 51
tel. vanuit België 0477/82 15 51
e-mail: info@saisonnier.net
bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00u tot 17.30u
BTW- en ondernemingsnummer BE0434299385
direktie Edwin Loos
Euroffice NV is tevens de uitgever van Culinaire Saisonnier.
 
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop Culiboutique en op alle tot stand gekomen overeenkomsten die op afstand zijn gesloten tussen Euroffice en de consument aangaande deze webshop. De tekst van deze voorwaarden is duidelijk zichtbaar op de site van deze webshop en wordt op verzoek van de consument electronisch toegezonden. In geval deze voorwaarden tegenstrijdigheden zouden bevatten, kan de consument zich beroepen op de bepalingen die voor hem het meest gunstig zijn. In deze voorwaarden wordt de verkoper met "Euroffice" aangeduid, de koper met "consument".
Euroffice NV is tevens een uitgeverij. Voor deze uitgeverij hanteert Euroffice andere Algemene Voorwaarden die hier niet van toepassing zijn. Daarnaast bestaan er fysieke shops onder de naam Culiboutique, welke beheerd worden door zelfstandigen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op bedoelde fysieke shops, de ondernemers in kwestie bepalen zelf wat hun eigen voorwaarden zijn.
 
Aanbiedingen
Euroffice tracht de in haar webshop aangeboden artikelen en abonnementen zo relevant mogelijk te omschrijven, terwijl de beelden zo veel mogelijk waarheidsgetrouw zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Euroffice niet. De prijzen van de aanbiedingen zijn inclusief belastingen, terwijl de verzendkosten duidelijk zijn aangegeven. De webshop geeft verder duidelijk aan wat de betaalmodaliteiten zijn en wat de consument mag verwachten. Tenzij bij het artikel duidelijk anders is aangegeven, is de aangegeven prijs geldig tot drie maanden na het bezoek aan de webshop. Een uitzondering hierop is een prijswijziging door veranderingen in btw-tarieven.
 
De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door de correcte plaatsing en betaling van de bestelling. Euroffice bevestigt de overeenkomst onverwijld per e-mail. Zolang Euroffice deze bevestiging niet heeft verstuurd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden. Abonnementen worden voor hun aangegeven duur gesloten en gelden als een eenmalige overeenkomst die aan het einde van de abonnementsperiode automatisch eindigt. De consument heeft niet het recht om een lopend abonnement te beëindigen. De consument / abonnee stemt erin toe dat Euroffice hem tijdig kenbaar maakt dat het abonnement zal gaan verlopen, dit met een vrijblijvende uitnodiging tot verlenging. Als een abonnement wordt verlengd, geldt dat als een nieuwe overeenkomst. Betreffende herroepingsrecht is de Belgische wetgeving van toepassing. Voor abonnementen op tijdschriften, losse tijdschriften of boeken geldt nimmer een herroepingsrecht. Zo de consument zich op een herroepingsrecht beroept, dienen de onderhavige goederen ongeschonden te zijn en zo veel redelijkerwijze mogelijk is in hun originele staat en verpakking aan Euroffice te worden geretourneerd. De retourverzending geschiedt op kosten van de consument. Indien uit het herroepingsrecht een terugbetaling vloeit, zal Euroffice deze betaling uitvoeren binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen.
 
Veiligheid
De aard van een besteld artikel kan een gevaar voor de veiligheid met zich meebrengen, bijvoorbeeld als het om messen gaat. De consument is ten volle verantwoordelijk voor de veiligheid aangaande een aan hem toegezonden artikel vanaf het moment van onvangst van het pakket.
 
De levering
Euroffice betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de ontvangst en uitvoering van de bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument zelf heeft opgegeven. Euroffice zal bestellingen altijd met de grootste spoed uitvoeren. Indien de bestelling om welke reden ook vertraging ondervindt danwel niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, stelt Euroffice de consument hiervan onverwijld in kennis. De consument heeft in deze gevallen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Euroffice zo mogelijk een vervangend artikel aan de consument voorstellen. Beschadingen en/of vermissingen zijn voor rekening en risico van de consument vanaf het moment dat de goederen hem of een andere op het aangegeven bezorgingsadres aanwezige persoon geleverd zijn.
 
De betaling
De consument geeft zelf in de webshop aan op welke wijze hij wil betalen, waarvoor de webshop diverse opties aangeeft. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Euroffice onverwijld te melden. In geval van wanbetaling heeft Euroffice het recht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de consument te verhalen.
 
Klachten
In geval van klachten kan de consument deze per e-mail melden op het adres info@culiboutique.eu of persoonlijk tijdens kantooruren op bovenvermeld bezoekadres van Euroffice. In geval Euroffice een klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond acht, zijn de wettelijke regelingen aangaande geschillen volgens het Belgische recht van toepassing. Euroffice verplicht zich om accuraat met klachten om te gaan.

 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies